Dětská skupina pro děti od 1 roku.

Základ dětské skupiny a mateřské školy Filiánek představuje pestrou škálu aktivit, které směřují k dobré fyzické kondici, zdravému sebevědomí, k rozvíjení rozumových, pohybových, výtvarných a hudebních schopností dítěte. Vše vychází z přirozeného vývoje dítěte úměrně jeho věku. Aktivity probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce a vycházejí z potřeb a zájmů dětí. 

 

 

   

     

 

Zřizovatelem je Filiánek, z.s. - samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu, jehož posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, kterým je zejména: