Schválení ZoR a ŽoP projektu |  22.06.2019

Dne 10.6.2019 byla schválena další zpráva o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu za období 1.11.2018 do 30.4.2019.

 

Schválení ZoR a ŽoP projektu |  23.11.2018

Dne 23.11.2018 byla schválena zpráva o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu za období 1.5.2018 do 31.10.2018.

 

Schválení ZZoR a ŽoP a ukončení 1. etapy projektu |  06.08.2018

Dne 6.8. 2018 byla schválena závěrečná zpráva o realizaci projektu a spolu s ní předložená žádost o platbu.

Tímto byla ukončena 1. etapa projektu Školky Filiánek - dětské skupiny.

Školka pokračuje v režimu dětské skupiny 2. etapou projektu.

 

Konrola z MPSV  |  13.03.2017

Dne 13.3. 2017 proběhla v našem zařízení Školka Filiánek - dětská skupina kontrola z MPSV vykonaná v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

V průběhu kontroly nebyla identifikována žádná kontrolní zjištění.

 

 

 

Zpráva o realizaci 1. etapy provozu. |  22.12.2016

Aktivita Provoz zařízení péče o děti je průběžnou aktivitou a ve sledovaném období byla naplňována od data 9.5.2016, kdy proběhl zápis do Registru dětských skupin při MPSV. Dětská skupina Filiánek, z.s. má vypracovaný Výchovný a vzdělávací plán, vnitřní řád školky, vede zákonnou evidenci zapsaných dětí, eviduje na stanovených formulářích zaměstnanost rodičů zapsaných dětí, má vypracovaný systém dvoustranných smluv mezi rodiči zapsaných dětí a školkou Filiánek o zajištění péče o dítě, vede karty účastníků podpory - rodičů zapsaných dětí. Dokumentace je uložena ve školce a u ředitelky organizace  a je připravena pro případnou kontrolu na místě společně s doklady z Krajské hygieny, Stavebního úřadu Brno-střed, zápisem od požárníků, dokumentací o pojištění organizace.
Provoz školky Filiánek je celoroční, každý pracovní den od 7:30 do 17:00 hod. Organizační zajištění chodu školky je v kompetenci ředitelky, vedoucí učitelky a personálu ve složení - pedagogové, kvalifikované pečovatelky a chůvy. (Doklady o vzdělání, potravinové průkazy a proškolení - uschováno ve školce). Příjem dětí do školky je v kompetenci ředitelky a vedoucí učitelky školky. Stravování dětí je zajištěno dovážkovou službou ze školní jídelny při MŠ a ZŠ Svážná. Śkolka splňuje všechny hygienické předpisy kladené na provoz dětských skupin včetně výchovně-vzdělávacího programu pro předškolní věk dětí. V rámci výchovných aktivit jsme ve sledovaném období zajistili pro děty tyto programy - odborné výukové porgramy, návštěva divadla, návštěva ekologických a biologických programů v SVČ Lužánky, návštěva solné jeskyně, plavání,výlety, každodenní pobyt na čerstvém vzduchu, kreativní programy, hudební programy, programy s ekologickou tématikou. Příchod dětí do školky probíhá od 7:30 do 9:00 hod, svačina, výchovný program, pobyt venku, oběd, odpočinek, svačina, herní aktivity, předávání dětí.       

 

Zpráva o realizaci Transformace zařízení |  31.05.2016

Aktivita Transformace zařízení na dětskou skupina pro 12 dětí byla realizována v období od 1.2.2016 do 30.4.2016. Dne 27.4.2016 byla zaslána oficielní žádost o registraci dětské skupina na MPSV. V rámci realizace této klíčové aktivity jsme provedli následující kroky - doplnění pojistné smlouvy o vyjádření, že se jedná o pojistné plnění za účelem realizace provozu školky v režimu dětské skupiny, oznámení o změně užívání stavby na Stavební úřad Městké části Brno - střed, schválení provozu krajskou hygieničkou. Vzhledem k nutnosti schvalovacího procesu na změnu užívání, kdy bylo potřeba zajistit souhlas Odboru památkové péče a dále souhlasu vlastníků se změnou užívání, došlo k časovému prodlení podání žádosti o registraci DS a registrace proběhla k datu 9.5.2016.